Forfatter: Vigdis Lamberg

Vigdis er direktør og har vært ansvarlig for Metier OEC`s outplcementprogram i 17 år. Hun har bragt inn mange års erfaring med salg og markedsføring som metodeverk i våre anbefalte jobbsøkprosesser. Hun er mentor og veileder i karriereendringsprosesser og underviser i en rekke temaer under paraplyen «fra jobbsøker til kompetanseselger». Vigdis er ofte den første som er i kontakt med virksomheter i nedbemanningsprosesser og skreddersyr program til beste for virksomhetene og den enkelte medarbeider. Hun har bl.a. økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Norges Eksportskole, er sertifisert instruktør i Jungiansk Type Index (JTI), og ble sertifisert instruktør i målstyringsmetodikken Goal Mapping. Fritiden fylles gjerne av naturopplevelser, musikk og sosiale samvær med samtaler om det som skjer rundt oss under langvarige måltider.
Mediefokus på bruk av personlighetstester

Mediefokus på bruk av personlighetstester

Journalist Eva Grinde i Dagens Næringsliv skrev nylig en kritisk artikkel om personlighetstester.

Siden preferansetesten Jungiansk Type Index (JTI), basert på C. G. Jungs teorier, var en av testene som ble møtt med skepsis, har rettighetshaver til JTI, Thor Ødegård i Optimas, gitt et tilsvar som ble publisert 1.august.

Med jevne mellomrom fremmes skepsis mot bruk av personlighetstester. Jeg har selv opplevd uprofesjonell håndtering omkring ulike tester i egne jobbsøkprosesser.  I den ene prosessen fikk jeg ikke engang vite resultatet. Denne erfaringen satt i kroppen da vi i Metier OEC skulle velge metoder som fremmer egenutvikling. Valget falt på JTI-testen, som har blitt et effektivt element både i lederutvikling, teamoptimalisering og karriereendringsprogram. I løpet av de siste 10 årene har mer enn 5000 personer på jakt etter ny jobb gjennomført denne testen veiledet av våre sertifiserte mentorer. Sammen med metoder for kompetansekartlegging har JTI-testen fungert svært godt i egenanalysefasen for våre kunder.  Svært mange flinke folk er i flyt for tiden. Arbeidsmarkedet har nye krav til kombinasjoner av kompetanser og personlighet i en verden der endringer skjer raskt. Det fusjoneres og nedbemannes i noen virksomheter; andre satser på nye områder og er i vekst. Sterk bevissthet på egne preferanser, og hvilken del av den enkeltes brede kompetansespekter som er salgbart akkurat nå, trenger de fleste bistand til både å kartlegge og synliggjøre.

Når team skal etableres, har kunnskapen som JTI-testen gir vist seg å være et svært effektivt verktøy for å sette sammen optimale grupper. Ofte kan en viktig kilde til frustrasjoner i mellommenneskelige relasjoner være ulikheter i personlighet. Når man har ulik innfallsvinkel til ting som er krevende, kan man fort bli frustrert over andre og lete etter feil. Med bredere innsikt i hvorfor andre mennesker handler som de gjør blir det mye lettere å ikke bare akseptere at man er ulike, men også sette pris på ulikhetene. Ulikheter i personlighet kan bidra til å styrke et hvilket som helst team, og ikke bare være noe som er frustrerende fordi det er ulikt deg selv. JTI-verktøyet, som er designet til bruk for utvikling, skal bidra til nettopp dette: Innsikt i egne og andres styrker, hva som sannsynligvis vil gi deg og andre energi og hva som vil tappe energi.

Sunn skepsis er alltid nyttig. Ethvert verktøy kan misbrukes om det kommer i feil hender. Vi vil fortsette å bruke JTI-testen i våre endringsprogram så lenge vi ser at våre kunder har nytte av resultatet. Les mer om våre karriereendringsprogram her.

Hvorfor er outplacement fra Metier OEC unikt?

Hvorfor er outplacement fra Metier OEC unikt?

Et av de viktigste rådene vi gir deltakerne på våre karriereendringsprogram, er å bevisstgjøre seg sine USP – Unique Selling Point. Vår utfordring til dem lyder: «Hva skiller deg fra de andre flinke folkene du konkurrerer med? Selg dét!». Nå skal jeg selv etter beste evne forsøke å få fram Metier OECs USP for vårt outplacementprogram. For det er mange outplacementleverandører der ute. Alle programmene handler om å skrive gode CV-er og søknader, intervjutrening og personlig merkevarebygging. Hvorfor velge Metier OEC? Gled deg – for listen er ganske lang!

Fra jobbsøker til kompetanseselger

Tiden med egne seksjoner i storaviser med stillingsannonser er forbi. Mange tror at alle ledige stillinger publiseres på finn.no.  «Det er ingen passende jobber for meg nå», hører vi ofte folk sier etter søk på finn.no. Men de færreste jobbene finnes der. Det hevdes at kun 20% av ledige stillinger lyses ut. Det er ny kunnskap for mange. Ansettelsesprosesser er tidkrevende og kostbart. Sjansen for feilansettelser er stor på tross av et hav av tester og utallige intervjurunder. Direktøren for konsulentselskapet Sweco innrømmet i et intervju for en tid tilbake at de heller betaler kr 30 000,- for kandidattips fra egne medarbeidere som fører til ansettelser enn å bruke rekrutteringsselskaper.

Og Sweco er ikke de eneste; stadig flere virksomheter bruker denne rekrutteringsmetoden. Bruk av LinkedIn og nettverk er andre utbredte metoder. I en slik virkelighet er ikke distribusjon av CV-er med oppramsing av titler og utdanning, og å starte søknaden med å skrive «Jeg tillater meg herved å søke på den utlyste stillingen» særlig effektivt. Vi ser at det florerer mange varianter av råd om hvordan en CV skal se ut. Det mest ekstreme er rådet om at en CV kun skal være på 1 side. Da må folk ta bort mye av det som kunne gjøre dem annerledes og interessant. Skal man få inn relevant informasjon på én side må man gjerne gå helt ned i 5-6 punkts fonter. Og det er det jo ingen som leser! Vi har tatt utgangspunkt i forskning, kommunikasjonslære og erfaringen våre teammedlemmer har fra bl.a. reklamebransjen og journalistvirksomhet. Disse yrkesgruppene må skrive tekster som selger. Forskning viser at man har 10 sekunder til rådighet for å fange leserens oppmerksomhet. Og har man først fått leseren «på kroken», da er det gjort. Da er det ingen som teller sider på CV og den kan med fordel være på flere sider. Derfor er selve grunnstammen i vårt program en innføring i kommunikasjon. Teorien er på et nivå som ALLE forstår, og krever ingen forkunnskaper. Deltakerne får en rekke eksempler og oppgaver som gjør at de forstår viktigheten av, samt evner, å skreddersy hver eneste CV-forside, hva som fanger leseren og hvordan analysere mottakerens ståsted for å sikre at man treffer med budskapet.

Vi befinner oss i et arbeidsmarked som handler om kjøp og salg. Virksomheter skal kjøpe virksomhetskritisk kompetanse. Jobbsøkeren skal selge den delen av sin formelle og uformelle kompetanse som matcher virksomhetens behov. For å lykkes må jobbsøkeren ha grunnleggende kompetanse om kommunikasjon og salg. Derfor har outplacementprogram fra Metier OEC stort fokus på jobbfremmende elementer du vanligvis finner på rene salgskurs. De som får raskest ny jobb i dag, er de som endrer mindset og prosess fra å være jobbsøker til å bli kompetanseselger. For mange krever slike prosesser at man må utvide sin komfortsone. Da er personlig mentoring og velutviklede, effektive prosesser avgjørende suksessfaktorer.

JTI preferansetest for økt selvinnsikt

Uansett om du tilbyr din medarbeider den mest innholdsrike outplacementpakken vår eller «outplacement light», får kandidaten gjennomføre en preferansetest basert på Carl Jungs typepsykologi.

Jungs Type Indeks er et effektivt hjelpemiddel til å bevisstgjøre hver enkelt på sine preferanser og egenskaper uavhengig av alder, utdanning eller profesjon. Det er rett og slett en interessant metode for økt bevissthet om egne preferanser i livet. Metier OEC bruker JTI både internt, i forbindelse med nyansettelser og i våre omstillingsprogram for kunder i både privat og offentlig sektor. Tidlig i programmet får deltakerne tilbud om å gjennomføre en personprofilanalyse. Spørsmålene besvares via internett og resultatet gjennomgås med den enkelte som ledd i de personlige mentorsamtalene. Det er ikke en personlighetstest som forteller om gode og dårlige egenskaper, men en preferansetest basert på Jungs typeinndeling.  Vi knytter resultatet opp mot den enkeltes ønsker og reelle muligheter i arbeidsmarkedet.

Kompetansekartlegging

De fleste har solgt ett sett kompetanse i hele sin karriere. I et marked der endringer skjer fort og kravet til kombinasjoner av kompetanse er annerledes enn for bare et par år siden, er det avgjørende å bevisstgjøre seg sin totale kompetansebeholdning. For den viser seg for mange å være bredere enn de fleste er seg bevisst. Kompetanse som ikke er ervervet på universiteter og høyskoler vinner stadig større terreng.  I dag pekes det særlig på 3 slike kompetanser:

  • Relasjonskompetanse – det å være flink med folk.
  • Nysgjerrig – stiller spørsmål ved det bestående, tenker nye tanker.
  • Evne og vilje til å lære noe nytt.

Det ligger for mange mye verdifull og salgbar kompetanse i det man kaller uformell kompetanse.

En bred kompetansekartlegging inngår i alle våre program og vi gir opplæring og praktisk trening i anvendelse av modellen «Logiske nivåer» utviklet av Robert Dilts til å foreta stillingsanalyser.  Den samme modellen benyttes som metode for å bevisstgjøre hva de skal vektlegge i hvert enkelt tilfelle når CV og søknad skal skrives, og som forberedelse til intervjuer. Dermed kan kandidaten raskt gjøre en gap-analyse på alle nivåer i modellen mellom egen bakgrunn og den aktuelle stillingen.

Dette gjør igjen kandidaten godt i stand til å treffe presist i tilpasningen av CV og søknad, samt til å treffe godt på fokus i intervjusituasjonen.

Bruk av sosiale medier og nettverk

Hvordan nyttiggjøre seg nettbaserte selvbetjeningsløsninger er elementer i programmet. Spesielt med vekt på LinkedIn og viktigheten av å tenke seg om på hvordan man bruker et medium som Facebook. Potensielle arbeidsgivere Googler gjerne en kandidat – da må man tenke på hvem man linker seg opp mot, hvilke bilder og historier man publiserer og hvilke nivåer man etablerer for tilgang til ulik informasjon. Oppdatering av CV på nav.no, øvrige CV-databaser etc.

Definere nettverk og tips og ideer til hvordan man bruker dette er et annet viktig element i «kompetansesalgsprosessen». Deltakerne oppfordres til å utvide sitt nettverk og oppsøke arrangementer og åpne miljøer i bransjer de ønsker seg inn i. Papirkopi av oppdatert CV, banke-på-dører og snakke med virksomhetsledere i nærmiljøet gir ofte raskt svært konkrete resultater. Spesielt når de har bevisstgjøringen av egen kompetanse fra Metier OECs outplacementprogram i bunnen.

Intervjuet = salgsmøtet

Et jobbintervju er et salgsmøte. Den ene parten har behov for arbeidskraft med definerte arbeidsoppgaver som skal utføres; den andre parten skal selge sin kompetanse og erfaring. Målet for begge parter er vinn-vinn. Vi trener ikke på konkrete intervjuspørsmål fordi vi mener det er feil fokus å tenke på hva man ikke skal si eller gjøre. For hjernen vår er skrudd sammen slik at da går man gjerne dit. Det er den feilen mange gjør: fokuserer på frykten for det man er usikker på, den eksamen man ikke har, det hullet i CV-en man helst ikke vil snakke om, merkelappen «konfliktskaper» en tidligere sjef leverte fordi man utfordret det bestående. Vi lærer kandidatene å fokusere på de egenskapene, erfaringen og kompetansen man HAR. De skal selv være overbevist om at de er den rette kandidaten. Denne overbevisningen skal selges inn.

Forberedelser og skreddersøm er avgjørende. Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres, hva slags kultur og verdier skal kandidaten matche sin erfaring og sine verdier med. Kjemi med personen man snakker med kan være avgjørende. Men jo tryggere man selv er på at man er den rette kandidaten, jo større er sjansen for et suksessrikt møte. Vi bistår kandidatene med å lage suksesshistorier fra tidligere arbeidsforhold som viser relevante egenskaper. Samtalen blir mer interessant for begge parter om kandidaten kan belyse sine egenskaper med konkrete episoder i stedet for å svare ja eller nei på spørsmål.

Hull i CV-en = story telling

CV-en forteller om vårt liv – ingen har hull i livet sitt! Det handler om å beskrive tiden man ikke har vært i betalt arbeid på en måte som viser at det man har gjort, har gitt verdifull erfaring å ta med seg videre. Kandidater som gjennomfører Metier OECs outplacementprogram kommer ut med en CV uten hull, men med meningsfull informasjon om tiden utenfor arbeidslivet.

Kompetansebygging som metode

Prosjektstyring er Metier OECs fag. Vi har i snart 40 år primært levert virksomhetsstøtte i form av prosjektutdanning, konsulenttjenester og IKT-systemer for optimal styring av prosjekter. For snart 17 år siden erfarte vi, blant folk vi kjente i IT-bransjen som mistet jobben da IT-boblen sprakk, at de fikk jobb i andre bransjer når de formaliserte sin prosjekterfaring med vår høyskoleutdanning eller internasjonale sertifiseringer. Derfor ønsket Metier OEC å bli leverandør av tiltak som bistår folk tilbake i arbeid. Metier OEC vant rammeavtaler med NAV Tiltak i flere fylker og har bistått mer enn 7000 personer over i nye karrierer. Vi vant avtalene på at vi implementerte prosjektprosesser i tiltakene, kombinert med fokus på salgsteknikk. Prosessene man lærer i prosjektutdanningen, er glimrende prosesser på vei mot ny jobb. Det handler om å sette seg SMARTE mål.

Våre outplacementkandidater blir fra dag 1 prosjektleder i sitt eget prosjekt der prosjektmålet er å få jobb. I dagens arbeidsmarked vil alle støte på prosjektmiljøer uansett hva slags jobb man får.  Kandidater med prosjektutdanning blir alltid foretrukket da dette er kompetanse alle trenger men som fortsatt er mangelvare hos mange arbeidssøkere. Siden Metier OEC Academy leverer hele spekteret fra enkle innføringskurs i prosjektarbeid, studiepoenggivende høyskoleutdanning i samarbeid med det franske universitetet SKEMA Business School samt internasjonale sertifiseringer, er det enkelt for oss å inkorporere en kompetansegivende test eller eksamen for alle våre deltakere på outplacementprogram. Vil du vite mer om våre kurs, utdanninger og sertifiseringer innen prosjektfag, les mer her.

Konklusjon

Dette var hovedelementene i Metier OECs outplacementprogram. Personlig tilpasning er vesentlig, og vi har enda flere ess i ermet ved behov. I tillegg til erfarne instruktører og mentorer i egne rekker, samarbeider vi også med arbeidsrettsadvokatene hos advokatfirmaet Ræder og psykologiprofessor Fanny Duckert. Dersom du skal sikre at en eller flere medarbeidere finner nye karriereveier, håper jeg at denne artikkelen overbeviser deg om at Metier OEC er et sikkert og effektivt valg.

Ring meg gjerne for et uforpliktende tilbud på tlf. 922 65 641.

Nedbemanning? Her er de beste tiltakene du kan gi dine ansatte.

Nedbemanning? Her er de beste tiltakene du kan gi dine ansatte.

Behovet for tjenestene som den ansatte har levert er ikke lenger til stede. Årsakene kan være mange; som oppkjøp, sammenslåinger, outsourcing, omorganisering eller digitalisering. Opplevelsen for den eller de som blir overflødig er likevel den samme: bedriften har ikke bruk for deg lenger. Å bli sendt ut av et arbeidsforhold uten noe konkret å ta seg til, et ansvar å ivareta, kan for mange fortone seg som altoppslukende tomhet, en sjokkreaksjon uten motivasjon og kraft til å starte helt på nytt. Forskning viser at å miste jobben er en livskrise på linje med skilsmisse og dødsfall i nær familie.

En lojal medarbeider gjennom mange år fortjener en håndsrekning på vei ut døren. I 2019 møter den oppsagte et annerledes arbeidsmarked enn tidligere. Kun en brøkdel av jobbene lyses ut. En CV og søknad skal fenge i løpet av de første 10 sekundene. Hvordan posisjonere seg i konkurranse med mange andre flinke folk? Hvordan finne jobbene før de lyses ut?

Sikre virksomheten goodwill og vis din medarbeider, dine kunder og gjenværende ansatte at bedriften tar ansvar og bidrar til at veien tilbake til ny jobb blir kortest mulig i slike prosesser. Det gjør du ved å bake inn Metier OECs skreddersydde karriereendringsprogram i sluttavtalen.

Hva er det viktigste du kan gi din medarbeider?

Noen måneders ekstra lønn i en sluttpakke er en løsning mange velger som et ekstra plaster på såret når arbeidsforhold avsluttes. Vårt råd er klokkeklart: Om det er knapphet på ressurser, reduser heller størrelsen på sluttpakken noe og bruk beløpet på et individtilpasset outplacementprogram!  Da bidrar virksomheten til at tiden uten arbeid reduseres.

Her følger 9 gode råd om hva som øker sjansen for ny jobb raskt:

1. Umiddelbar start

Start programmet mens vedkommende fortsatt er i arbeid og har styrefart. Om det ikke lar seg gjøre, så start programmet på dag 1 i den nye, arbeidsledige tilværelsen. Slik reduseres faren for langvarige, psykiske reaksjoner som forlenger tiden som arbeidsledig.

2. Personlig mentor

Dagens arbeidsmarked krever nye metoder i jobbsøkprosessen. De fleste må endre tankesett omkring denne prosessen fullstendig i forhold til hvordan de har søkt jobber tidligere. En profesjonell støttespiller og kvalitetssikrer i prosessen er en viktig suksessfaktor.

3. Kompetansekartlegging

Mange strever med å sette ord på sin formelle og uformelle kompetanse. Kompetansepyramiden eller andre kartleggingsmetoder er nødvendige verktøy for å bevisstgjøre seg hva man har av salgbar kompetanse.

4. Hvordan finne jobber før de lyses ut

Kun et mindretall av ledige stillinger lyses ut i offentlig tilgjengelige kanaler. Jakten på ikke-utlyste stillinger krever både erfaring og nettverk. Dette er et avgjørende element i et moderne outplacementprogram.

5. Søknad og CV som selger

Forskning viser at om ikke leseren er fanget innen 10 sekunder, er slaget tapt. God innsikt i kommunikasjonsfaget er avgjørende for å lage tekster som hekter på leseren raskt. Det handler om salgsfokus i søknad og CV, ikke om lengde og antall ord. Søk råd om dette.

6. Nettverkskanaler

Bevisstgjøring av eget nettverk og hvordan bruke dette i jobbsøkprosessen, kombinert med riktig og aktiv bruk av LinkedIn og andre nettverkskanaler, øker effektiviteten i jobbsøkprosessen.

7. Intervjutrening og forhandlingsteknikk

Intervjuet er et salgsmøte. En part skal kjøpe kompetanse, den andre parten skal tilfredsstille dette behovet med å selge relevant kompetanse. Alt man kan er ikke like relevant hver gang. Det er fullt mulig å lære gode strategier for å skille seg positivt ut i dette salgsmøtet, men for mange vil dette kreve trening.

8. Strategi for de kalde telefonene

Med få utlyste stillinger, må kandidaten selge seg selv. Mange føler det ubekvemt å ringe folk de ikke kjenner når man ikke kan vise til en utlyst stilling. Med god planlegging er dette likevel de mest effektive telefonene. Ringeskript og trening på kalde telefoner er et must.

9. Prosjektledelse som døråpner

De fleste kommer i inngrep med prosjektmiljøer. Vår erfaring viser at kandidater med fersk prosjektutdanning blir foretrukket når kompetanseprofilen ellers er lik. Faglig påfyll parallelt med jobbsøkprosessen har vist seg å være en intellektuelt stimulerende motivasjonsfaktor.  Sertifiseringer og utdanningsprogram i dag er ofte e-læringsbasert og kan gjennomføres i kandidatens eget tempo, parallelt med jakten på ny jobb.

Omtale i media

Metier OECs karriereendringsteam har styrket leveranseteamet ved å innlede et samarbeid med arbeidsrettseksperter hos advokatfirmaet Ræder og psykologiprofessor Fanny Duckert. Samarbeidet ble omtalt slik i Nettavisen.

Be oss om et uforpliktende tilbud. Vi leverer tilpassede og effektive programmer om det gjelder 1 eller 200 personer. For mer informasjon og kontaktinformasjon, se vår hjemmeside.