Hva er Outplacement?

Hva er Outplacement?

Outplacement er for mange et ukjent begrep som lett forveksles med det mer kjente begrepet outsourcing. Dersom tjenester i din bedrift outsources settes de ut til underleverandører. Dette betyr gjerne også nedbemanning – særlig der underleverandørene skaper stor geografisk avstand til arbeidsoppgavene. Mange bedrifter velger da å tilby sine overtallige en sluttpakke som et bidrag til økonomisk trygghet mens man søker ny jobb. De mest ansvarlige arbeidsgiverne sørger imidlertid for å hjelpe sine ansatte videre med hjelp og veiledning, og kanskje også en kompetanseheving, for å lette denne overgangen. I dette arbeidet er Metier OEC Outplacement en verdifull samarbeidspartner, som også kan tilby kompetansegivende kurs: En fersk sertifisering i prosjektledelse vil være svært attraktivt i dagens prosjektorienterte arbeidsliv.

Med mer enn 16 års erfaring innen karriererådgivning og endringsprosesser er vi tett på den omfattende utviklingen i et stadig mer prosjektorientert arbeidsliv, og vi har i løpet av disse årene bistått over 7000 personer med å få ny jobb.

Hvem har bruk for Outplacement?

Det korte svaret er: alle som vil ha ny jobb.

Det litt lengre svaret kan deles inn i to hovedgrupper:

Arbeidsgivere som vet at de står overfor en nedbemanningsprosess, eller enkeltpersoner som:

  • Vet at de kommer til å miste jobben.
  • Har blitt nedbemannet og begynner å se enden på sluttpakken uten å ha landet en ny arbeidskontrakt.
  • Ønsker en forandring i arbeidsoppgaver og/eller karriere.

Arbeidsgivere som må nedbemanne har mange hensyn å ta, både økonomiske og mellommenneskelige. Mange velger å tilby en økonomisk sluttpakke av en viss størrelse – med de beste intensjoner om å forsørge sine ansatte mens de søker ny jobb. Det er god hjelp i å slippe å bekymre seg for regninger og levekostnader i en overgangsfase. Det mange ansvarlige arbeidsgivere likevel glemmer, er at erfaring, oppdatert kunnskap og gode verktøy for selve prosessen å søke jobb er helt avgjørende i dagens arbeidsmarked. – Og hva skal man egentlig søke på når jobbene man tidligere har hatt er borte som følge av digitalisering?

Aldri tidligere har utdanningsnivået i Norge vært høyere, og konkurransen om den enkelte jobb hardere. Dagens arbeidsmarked krever mer enn riktig utdanning og «nok» erfaring for å gå til topps blant – ikke sjelden – 150 søkere.

De mest ansvarlige arbeidsgiverne erstatter en del av sluttpakken med et outplacementprogram. Samtlige kandidater som har deltatt på Metier OEC Outplacements’ skreddersydde program fastslår at en slik investering utvilsomt gir den høyeste avkastningen – både for arbeidsgiver og ansatt.

Hvorfor skal man bruke Outplacement?

Ved å investere i et outplacementprogram viser arbeidsgiver at man er sitt sosiale ansvar bevisst: Arbeidsledighet medfører store utgifter for det norske velferdssamfunnet, og kan også medføre økonomiske og personlige kriser for den enkelte arbeidstaker, med familie.

Med profesjonell, ekstern hjelp i den kritiske luken mellom varsel om nedbemanning og arbeidsforholdets opphør, reduseres både individets ledighetstid og samfunnets kostnader.

Ved å gi sine overtallige en god avslutning, med kvalifisert veiledning og hjelp til å komme ut i ny jobb, investerer man også i egen merkevare og omtale: Et godt rykte kombinert med gode og profesjonelle leveranser er den beste oppskriften for videre drift.

Hvordan kan et outplacementprogram se ut?

Metier OEC Outplacement er opptatt av tilpasset opplæring og skreddersøm. For å lykkes med dette må vi bli kjent med kandidatene. I første fase får man opplæring i verktøy for kompetansekartlegging og selvforståelse, samt individuelle samtaler med erfarne karriereveiledere. Som en naturlig fortsettelse lærer man å omsette eksisterende kompetanse til nye bedrifter, oppgaver og evt. bransjer, samt å formidle sine kompetanser og egenskaper på en god og effektiv måte gjennom CV, søknad og intervju. Programmet forankres i individuelle, konkrete mål, med opplæring og veiledning fra start til slutt.

Gjennom vår erfaring vet vi at «tvungen omstilling» kan ta tid. Det er svært krevende for den ansatte, som ofte går gjennom flere faser av sjokk og sorg etter å ha mistet jobben. Ved nedbemanningsprosesser anbefaler vi et program over 6 - 10 uker, bygd opp av tilpassede verktøy og strategier som både støtter og motiverer den enkelte i sin individuelle endrings- og jobbsøkprosess. Det unike med Metier OECs karriereendringsprogram, er at vi også kan tilby kompetanseheving i prosjektledelse.

Kan Outplacement være aktuelt for deg? Som bedrift eller privatperson? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.